fbpx

Regulamin

first

Regulamin Serwisu
Weselnik.com

I.

Przedmiot i cel regulaminu

1. Poniższy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin określa warunki licencji na utwory dostarczane Usługodawcy przez Usługobiorcę oraz wypełnia obowiązek informacyjny wobec konsumentów w zakresie, w jakim w innych miejscach w Serwisie nie zostały one zamieszczone.

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umów o świadczenie usług portalu weselnik.com łączących Usługobiorcę i Usługodawcę.

3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Usługobiorcy, w szczególności przed zawarciem Umowy o świadczenie usług portalu weselnik.com (znajduje się także pod adresem: weselnik.com/regulamin), a także – na żądanie Usługobiorcy – może być udostępniony, żeby Usługobiorca mógł go pozyskać, odtworzyć i utrwalić jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

II.

Definicje

Użyte w tekście Regulaminu pojęcia oznaczają:
„Regulamin” – niniejszy regulamin, który czytasz.
„Serwis” – portal internetowy pod adresem: https://weselnik.com i związane z nim środowisko technologiczne oraz funkcjonalności, za wyjątkiem profili w serwisach społecznościowych połączonych z Serwisem.
„Usługodawca” –  Pomorskie Centrum Targowe Joanna Jagiełło z siedzibą w Gdyni 81-438 przy ul. Syrokomli 6/2, posiadająca nr NIP 7431061458,  e-mail : targi@weselnik.com, kontakt@weselnik.com
„Usługobiorca” – korzystający z Serwisu przedsiębiorca, który po zarejestrowaniu się założył i korzysta z aktywnego Konta w Serwisie, a także każdy podmiot, który korzysta z Usług dostępnych w Serwisie, w tym osoby fizyczne będące konsumentami.
„Konto” – indywidualnie skonfigurowana funkcjonalność Serwisu dostępna dla zarejestrowanych w Serwisie Usługobiorców po automatycznym uwierzytelnieniu za pomocą podanego przez nich loginu i hasła.
„Umowa” – zawarta z Usługobiorcą umowa za pośrednictwem Konta w Serwisie, przedmiotem której są funkcjonalności indywidualnie oznaczone i wybierane przez Usługobiorcę; jej treść jest akceptowana lub negocjowana przez Usługobiorcę przed jej wyborem.

III.

Rodzaje i zakres usług świadczonych w Serwisie

1. Serwis oferuje następujące usługi:
1. prezentacja katalogu usług związanych z organizacją ślubu i przyjęcia weselnego,
2. prezentacja katalogu podmiotów świadczących usługi związanych z organizacją ślubu i przyjęcia weselnego,
3. prezentacja ofert związanych z organizacją ślubu i przyjęcia weselnego,
4. prezentacja inspiracji związanych organizacją ślubu i przyjęcia weselnego,
5. zapewnienie dostępu do informacji na temat Usługodawcy oraz prowadzonej przez niego aktywności, w tym poprzez możliwość zapisu i otrzymywania biuletynu informacyjnego oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców Serwisu
– dalej łącznie jako „Usługi”.

1. Serwis oferuje następujące usługi:
1. prowadzenie katalogu firm prowadzących działalność w branży ślubnej i weselnej,
2. prezentowanie ofert tych firm konsumentom,
3. zamieszczanie i wyświetlanie w Serwisie informacji o usługach dotyczących organizacji ślubów i przyjęć weselnych,
4. dostarczanie inspiracji ślubnych i weselnych dla konsumentów,
5. informowanie o organizowanych eventach, wystawach, targach ślubnych,
6. udostępnianie innych zasobów i treści Serwisu,
7. umożliwienie założenia Konta w Serwisie,
8. newsletter, czyli systematyczne przesyłanie wiadomości na indywidualną skrzynkę e-mail Usługobiorcy
– zwane dalej „Usługami”.

2. Korzystanie z Serwisu bez założonego Konta jest bezpłatne w zakresie zasobów udostępnionych Usługobiorcy, który nie posiada Konta. Pozostałe Usługi świadczone są bezpłatnie lub odpłatnie i dostępne wyłącznie po założeniu Konta i zawarciu stosownej Umowy. Ich wybór pozostaje w gestii indywidualnego i dobrowolnego wyboru Usługobiorcy. Każdorazowo przy wyborze Usługi Usługobiorca jest informowany o odpłatności i cenie Usługi.

3. Założenie Konta to proces rejestracji Usługobiorcy w bazie Usługodawcy. Rejestracja składa się z trzech etapów:
a.) Wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych w nim zawartych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z wybranych przez Usługobiorcę Usług.
b). Weryfikacja adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Polega na aktywowaniu Konta indywidualnym linkiem wysłanym na skrzynkę e-mail.
c). Weryfikacja formalna przez Usługodawcę.

4. Usługa newslettera wymaga jedynie podania adresu e-mail. Usługa świadczona jest ponadto łącznie z innymi Usługami jako ich element, po podaniu adresu e-mail i wyrażeniu zgody. Z Usługi można w dowolnym momencie zrezygnować poprzez oznaczone w odpowiedni sposób funkcjonalności lub inną formę kontaktu z Usługodawcą.

5. Usługodawca, w zależności od aktualnego dostępnego zasobu Usług na stronie, może umożliwiać zakładanie Konta wyłącznie dla przedsiębiorców albo zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. Dotyczy to również innych funkcjonalności w Serwisie, co do których dostęp może być ograniczony czasowo lub na stałe.

6. Usługodawca zastrzega, że za pośrednictwem Serwisu mogą być świadczone wszystkie lub tylko niektóre Usługi wymienione w Regulaminie; dotyczy to też funkcjonalności Konta. Usługodawca ma prawo do zmiany bądź uaktualnienia zakresu świadczonych Usług, w szczególności poprzez rozszerzenie funkcjonalności Serwisu. Będą to działania nie zmieniające Umów, rodzaju Usług ani Regulaminu.

IV.

Warunki świadczenia usług w Serwisie

A. Postanowienia ogólne

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia swoich Usług z należytą starannością, zaś Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w dobrej wierze.

2. Świadczenie Usług odbywa się bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

3. Warunki wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi odpłatnej określone są w tej Umowie. Usługobiorcy będącemu przedsiębiorcą nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, które przysługuje konsumentowi. Konsument ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

4. Usługobiorca zakładający Konto akceptuje stosowanie faktur VAT elektronicznych. Faktury będą wysyłane na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

5. Szczegółowe warunki i postanowienia dotyczące zbierania danych i informacji Usługobiorców i odbiorców Usług są zawarte w „Polityce prywatności” stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

B. Założenie i prowadzenie Konta

1. Konto zakładane jest na czas nieokreślony.

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz zakładania więcej niż jednego Konta przez jedną i tą samą osobę (Usługobiorcę). Jedna osoba może posiadać tylko jedno Konto.

3. Jeśli Usługobiorca prowadzi działalność w więcej niż jednej lokalizacji (np. oddział firmy) to może posiadać tylko jedno Konto niezależnie od liczby lokalizacji lub działalności.

4. Dane podawane w formularzach muszą być prawdziwe i poprawne. W wypadku ich zmiany Usługobiorca powinien je niezwłocznie zaktualizować. Za posługiwanie się danymi nieprawdziwymi, niepoprawnymi lub nieaktualnymi Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

5. Rejestrując w Serwisie Konto lub zamawiając Usługi, a także odbierając faktury VAT, osoba kontaktowa oświadcza, że posługuje się upoważnieniem lub zgodą do reprezentowania osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, dla której tworzy to Konto (występuje jako jej przedstawiciel).

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ujawnienia przez Usługobiorcę hasła Usługobiorcy do Konta osobom trzecim oraz za wiadomości z wykorzystaniem Serwisu, do których założenie Konta nie jest konieczne.

7. Usługodawca ma prawo jednostronnie zaprzestać świadczenia Usług i może zablokować lub wyłączyć Konto Usługobiorcy w przypadku:
a). podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych podczas korzystania z Serwisu,
b). naruszenia któregokolwiek postanowienia regulaminu lub Umowy lub korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem,
c). stwierdzenia naruszenia praw osób trzecich w przypadku dodania do Serwisu określonych treści naruszających te prawa,
d). nieopłacenia przez Usługobiorcę faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę w terminie zapłaty.
W takiej sytuacji Usługobiorca nie może założyć nowego Konta.

C. Pozostałe warunki dotyczące funkcjonalności Serwisu

1. Korzystając z Serwisu zabrania się stosowania narzędzi umożliwiających zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, a także umieszczanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów, plików lub programów (w szczególności zakłócających działanie Serwisu lub omijanie warunków korzystania z niego, jak np. funkcjonalności dostępne odpłatnie).

2. Udostępniane oferty związane z organizacją ślubu i przyjęcia weselnego nie są ofertami w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, chyba że określony Usługobiorca (oznaczony w Serwisie jako „Wystawca”) w sposób wyraźny i nie budzący wątpliwości to oznajmi. Oferty, o których mowa w punkcie poprzednim, nie są ofertami Usługodawcy.

3. Usługodawca poza zakresem zawieranych Umów i Regulaminu, nie ponosi w stosunku do osób trzecich odpowiedzialności za zamieszczone w Serwisie treści, grafiki i zdjęcia, oferty, inspiracje, katalogi usług i podmioty, które korzystający z Serwisu je zamieszczają; odpowiedzialność za nie spoczywa bezpośrednio na tych podmiotach – poszczególnych Usługobiorcach (stosownie do art. 12-15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

V.

Zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

1. Zabronione jest zamieszczanie treści i zdjęć:
zawierających sformułowania wulgarne i obraźliwe,
naruszających dobre obyczaje lub zawierających treści pornograficzne,
łamiących prawo lub zachęcające do łamania prawa,
naruszających zasady współżycia społecznego,
zawierające dane osobowe, w szczególności: adresy e-mail, numery telefonów czy adresy korespondencyjne wprowadzone w miejscach niewskazanych dla tych danych,
ogłoszenia nie mające związku z tematyką (Usługami) Serwisu,
reklamujące serwisy konkurencyjne wobec Usługodawcy,
zdjęcia i treści nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.

2. Zabrania się podawania danych lub informacji wprowadzających w błąd czy w innym stopniu zmanipulowanych. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji.

VI.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

1. Aby korzystać z Serwisu w pełni jego funkcjonalności Usługobiorca powinien posiadać:
urządzenie (komputer) z dostępem do sieci internetowej,
na urządzeniu powinna być zainstalowana jedna z przeglądarek:
Internet Explorer powyżej wersji 8,
Mozilla Firefox powyżej wersji 21,
Google Chrome powyżej wersji 25,
które pozwalają otworzyć Serwis.
przeglądarka ma włączoną funkcję zapisywania plików cookies (dotyczy to w szczególności procesu rejestracji Konta).
wybrane funkcjonalności wymagają włączenia oprogramowania obsługującego skrypty Java i JavaScript.

2. Część funkcjonalności dostępna jest po założeniu Konta lub zawarciu Umowy. Usługodawca nie gwarantuje dostępu do wszystkich funkcjonalności Serwisu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:
nieprawidłowym działaniem przeglądarki internetowej Usługobiorcy lub odbiorców Serwisu,
wadami, usterkami lub zakłóceniami łącza sieciowego,
działaniem zarówno osób trzecich, jak i programów powodujących zautomatyzowane działanie,
spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy,
korzystaniem z Serwisu poza Rzeczpospolitą Polską.

4. Usługodawca ma prawo aktualizować i modernizować Serwis i zasoby techniczne niezbędne do realizacji Usługi i w tym celu blokować do nich dostęp. W przypadku aktualizacji i modernizacji Serwisu, które będą prowadziły do zmiany wymagań technicznych, Usługobiorca zostanie poinformowany o tym stosownie do warunków zmiany Regulaminu.

5. Usługodawca będzie dokładał przy tym starań, aby aktualizacja lub modernizacja łączyły się z minimalnymi utrudnieniami wobec Usługobiorców, zaś nieścisłości i utrudnienia były eliminowane na bieżąco.

VII.

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługobiorca ma prawo reklamacji Usług przewidzianych w regulaminie, jeśli nie są one wykonywane lub nie są wykonywane w sposób należyty.

2. Reklamacje można składać w formie pisemnej (pod adres Usługodawcy) lub w drodze elektronicznej pod adres kontakt@weselnik.com lub za pośrednictwem formularza w Serwisie.

3. W razie nieprawidłowego działania Serwisu Usługobiorca powinien niezwłocznie podać Usługodawcy następujące informacje:
oznaczenie Usługobiorcy i jego login,
opis problemu,
czas wystąpienia i okoliczności,
nazwa i wersja przeglądarki internetowej,
a w razie pojawienia się błędu z określonym komunikatem, należy skopiować jego treść i podać Usługodawcy.

4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do jednego miesiąca od daty otrzymania zgłoszenia.

5. Nieokreślenie nieprawidłowości w reklamacji skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez rozpatrzenia.

VIII.

Warunki związane ze świadczeniem Usług, dotyczące własności intelektualnej

1. Niektóre (odpłatne lub bezpłatne) funkcjonalności Serwisu umożliwiają dodawanie treści (w tym tekstów, zdjęć, grafik i tym podobnych informacji – zwanych dalej „utworem” lub „utworami”) przez Usługobiorcę. Zabrania się zamieszczania treści innych niż wymagane w określonych miejscach pod rygorem jednostronnej edycji lub usunięcia tych treści przez Usługodawcę bez poinformowania o tym Usługobiorcy lub zablokowania Konta.

2. W przypadku dodawania zdjęć lub treści do Serwisu, Usługobiorca oświadcza, że dysponuje pełnią autorskich praw majątkowych do zdjęć, a także udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i pod względem terytorium licencji na korzystanie ze zdjęć lub treści. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczania materiałów i treści w bazach danych, wykorzystania zdjęć lub treści w celu promocji Usługodawcy. Licencja upoważnia w szczególności Usługodawcę do publikacji zdjęć lub treści na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, snapchat.

2. Usługobiorca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów stanowiących treści w rozumieniu punktu poprzedniego:
– przysługują mu do utworu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe);
– może rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej umowy;
– przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do utworu nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
– utwór został przez niego wykonany osobiście;
– utwór nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu.
– utwór stanowiący przedmiot umowy nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
– w razie skierowania przeciwko Usługodawcy roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia w wyniku korzystania przez Usługodawcy z utworu w zakresie określonym przez niniejszą umowę przysługujących im praw autorskich, Usługodawca zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Usługobiorcę, który zobowiązuje się do przejęcia powyższych roszczeń.

3. Usługobiorca udziela Usługodawcy niewyłącznej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z praw autorskich do utworu w zakresie następujących pól eksploatacji:
a). utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b). publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zwłaszcza w internecie, w tym na innych portalach społecznościowych.

4. Usługobiorca zamieszczając treści, o których mowa w punkcie poprzednim oświadcza, że korzystanie i rozporządzanie Utworem przez Licencjobiorcę w zakresie przedmiotowym, terytorialnym i czasowym nie narusza praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich.

5. Licencja obejmuje także prawo do wprowadzania zmian w tych treściach. Usługodawca ma prawo udzielenia sublicencji bez zgody Usługobiorcy. Usługobiorca zgadza się i upoważnia Usługodawcę, aby ten mógł wykonywać osobiste prawa autorskie do utworów objętych licencją. Usługobiorca zezwala Usługodawcy na dokonywanie opracowań, adaptacji lub przeróbek oraz na modyfikowanie treści i materiałów poprzez włączanie do innych utworów.

6. Akceptacja niniejszych postanowień oznacza przeniesienie własności egzemplarza utworu przekazanego Usługodawcy przez Usługobiorcę.

7. Prawa autorskie majątkowe i osobiste oraz prawo własności do Usług należą do Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.

8. W szczególności korzystając z Serwisu żaden odbiorca ani Usługobiorca nie nabywa autorskich praw majątkowych ani licencji, zwłaszcza do posługiwania się treścią, grafiką, oznakowaniami, logiem, nazwą i innymi elementami Serwisu stanowiącymi przedmiot praw autorskich Usługodawcy.

9. Usługobiorca zakładający konto podając dane zgadza się na opublikowanie nazwy firmy, wymaganych danych i adresu strony internetowej usługobiorcy.

IX.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy wiąże konsumentów w całości, chyba że na żądanie Usługobiorcy Usługodawca wyrazi zgodę na odejście od niektórych jego postanowień.

2. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis spełni wymagania i oczekiwania Usługobiorcy.

3. Każdy Usługobiorca korzystając z Serwisu godzi się na jego postanowienia, zaś dokonując w nim poszczególnych aktywności potwierdza jego znajomość.

4. Serwis działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

5. Usługodawca może jednostronnie zmienić Regulamin, co wywołuje skutki po upływie 3 dni od opublikowania zmian. Usługodawca poinformuje za pośrednictwem Serwisu osoby z niego korzystające o jego zmianie przed korzystaniem przez nie z Usług.

6. Zmiana regulaminu nie stanowi podstawy wypowiedzenia Umów przez Usługobiorcę, chyba że Usługobiorca jest konsumentem i nie zgodzi się na jego postanowienia w podanym terminie; dla skuteczności wypowiedzenia powinien on zawiadomić o tym Usługodawcę. Wypowiedzenie oznacza brak możliwości dalszego korzystania z Serwisu.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamknięcia Serwisu bez podawania żadnej przyczyny o czym poinformuje Usługobiorców na 7 dni przed zamknięciem (okres wypowiedzenia Umów).

8. W razie sporów, strony poddają je pod rozstrzygnięcie polubowne, w przypadku bezskuteczności – przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Sopocie lub Gdyni. Każdy konsument ma prawo wyboru sposobu polubownego rozstrzygnięcia sporu.